Om Nationalparker

En dansk nationalpark skal indeholde noget af den mest unikke og særprægede danske natur – og det kan være både til lands og til vands. Nationalparken bliver skabt i et tæt samspil mellem parkens bestyrelse, Miljøministeriet, kommuner, lokalsamfundet og organisationer. Frivillige aftaler er vejen frem.

Formål

En dansk nationalpark omfatter nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber. Områder, som både betyder noget for os danskere, men som også har og vil få international opmærksomhed og betydning.

Det er meningen, at nationalparkerne under ét skal rumme alle de vigtigste danske naturtyper. Skove og vores åbne kulturlandskab med dyrkede marker, græsarealer og levende hegn vil også indgå sammen med landsbyer og mindre bysamfund. En nationalpark kan omfatte både land, fjorde og arealer på havet.

Oprettelsen af nationalparker er med til at udvikle, sikre og bevare enestående dansk natur, landskaber og kulturhistoriske værdier. Ved at oprette nationalparker sikrer vi, at områdernes landskaber, de geologiske formationer og de kulturhistoriske værdier ikke går tabt - men netop bliver bevaret og gjort synlige, så de kommer alle til gode. Det giver dig samtidig bedre muligheder for friluftsliv. Du vil kunne komme til at opleve storslåede og flotte landskaber, se sjældne og truede arter og færdes i uberørte naturområder, hvor naturen helt får lov at passe sig selv. Hertil kommer, at nationalparkerne vil kunne medvirke til at styrke den lokale, erhvervsmæssige udvikling, f.eks. i form af øget turisme.

Kodeordene for en dansk nationalpark er planlægning, frivillighed og lokal indflydelse. Samarbejdet mellem aktørerne; staten, kommuner, beboere, lodsejere, naturgæster og andre interessenter er altafgørende for, hvordan det videre forløb med nationalparken udvikler sig. En nationalpark bliver i sagens natur ikke skabt fra den ene dag til den anden. Den er resultatet af en langsigtet planlægning over f.eks. 20-30 år. Men målet er givet: Det handler om at forbedre og styrke den danske natur - og give danskerne bedre muligheder for at opleve, bruge og få viden om natur, landskab og kulturhistorie.

Fokusområder for nationalparkerne

Natur, landskab og de kulturhistoriske værdier

Naturen i nationalparkerne skal styrkes og udvikles. Det kan bl.a. ske ved at skabe større sammenhæng mellem eksisterende naturområder og ved at udlægge områder, hvor naturen kan udvikle sig frit. Det kan også ske ved at genoprette søer og våde enge og ved bedre afgræsning af strandenge, overdrev og heder, så de ikke gror til og forsvinder. De kulturhistoriske værdier skal bevares og synliggøres - det kan f.eks. gøres ved at pleje fortidsminder og formidle områdets historie.

Friluftsliv og naturoplevelser

Der sættes et øget fokus på befolkningens muligheder for friluftsliv og naturoplevelser. Uanset om det drejer som om en gåtur for at opleve skovens fugle og andre dyr, ridning, svampejagt, grille pølser på bålet, sejlads i kajak, overnatning i telt eller andre aktiviteter i det grønne. Undervisning og naturformidling er et centralt element i nationalparkerne. Der bliver bedre muligheder for at få information om området, f.eks. i form af udstillinger og tur med en lokal naturvejleder, der kan fortælle detaljeret om naturen, dyrelivet og den enkelte nationalparks særlige kendetegn.

Lokal erhvervsmæssig udvikling

Nationalparkerne kan – især i yderområder – blive til gavn for den lokale udvikling, som nogle steder er præget af fraflytning og udfordringer ved at tiltrække erhvervslivet. Med en nationalpark vil mange områder få en øget turisme, og det vil kunne gøre det mere attraktivt at bosætte sig i området – samt øge incitamentet for erhvervsmæssig udvikling.

Nationalpark eller ej?

Danmark har to "gamle" nationalparker: Rebild Nationalpark fra 1912 og Nationalparken Dybbøl Skanser fra 1924. Nationalparkerne er begge meget ældre end nationalparkloven fra 2007. Derfor kan de ikke sammenlignes med de "nye" nationalparker. De gamle nationalparker kan stadig kalde sig nationalparker, selv om de ikke falder ind under nationalparkloven.

Der er flere naturparker i Danmark, bl.a. Naturpark Maribosøerne og Farum Naturpark. Naturparkerne har mange lighedspunkter med nationalparker - store natur- og kulturhistoriske værdier, og fokus på friluftsliv og formidling. Der er dog en væsentlig forskel på naturparker og nationalparker. Nationalparker er oprettet ved lovgivning og modtager statslig finansiering. Naturparker er oprettet på lokalt eller regionalt initiativ og modtager ikke direkte statslige midler.

 

Hvordan udvikles nationalparkerne?

Der skal ske en styrkelse af naturen, de kulturhistoriske værdier og muligheden for friluftsliv og naturoplevelser. Hovedformålet er at styrke naturen, f.eks. ved at skabe større sammenhængende naturområder. Udviklingen vil ske over en lang årrække på 20-30 år eller mere.

Hvem ejer nationalparkerne?

Arealerne i nationalparkerne kan ejes både af staten og af private, kommuner, fonde og andre. Ejerforholdene vil variere fra nationalpark til nationalpark.

Bor der mennesker i en nationalpark?

Ja. En nationalpark vil typisk omfatte mindre landsbyer og spredte bygninger i det åbne land.

Hvor stort et område dækker en nationalpark?

Der er ikke noget krav til, hvor stort et område skal være for, at det kan blive nationalpark.