Sådan bliver en nationalpark til

Ifølge loven om nationalparker, som Folketinget har vedtaget, kan miljøministeren oprette en nationalpark efter at have drøftet idéen med kommuner, beboere, lodsejere og lokalbefolkningen.

Inden en nationalpark bliver oprettet, skal de berørte kommuner give grønt lys. Det skal sikre, at der er lokal opbakning til idéen.

På den baggrund udarbejder ministeren et forslag til en nationalpark i form af et udkast til en bekendtgørelse, der bygger på pilot- og undersøgelsesområdernes projekter. Den skal blandt andet indeholde:

  • en beskrivelse af formålet med nationalparken
  • de overordnede målsætninger for nationalparkens udvikling
  • en præcis afgrænsning af nationalparken vist på et kort

Desuden kan miljøministeren fastsætte regler for den kommunale planlægning, f.eks. ved at udarbejde rammer for byudvikling og etablering af anlæg og infrastruktur. Udgangspunktet er de eksisterende landsplandirektiver, som i øvrigt svarer til retningslinjerne i de tidligere regionplaner .

Når det endelig forslag ligger klar, bliver det sendt til høring og debat i 16 uger. Der bliver fulgt op med information, og lokalbefolkningen og hovedinteressenterne bliver taget med på råd.

Når det er sket, kan miljøministeren oprette en nationalpark ved at udstede en bekendtgørelse. Og når den træder i kraft, er nationalparken formelt oprettet.

Grafisk fremstilling af forløbet: 
Grafik: en nationalpark bliver til

  1. Der gennemføres et pilot- eller undersøgelsesprojekt med indsamling af viden, undersøgelser m.m. for at undersøge om området kan leve op til kriterierne for at blive nationalpark. Projektet skal gennemføres i dialog med lokalbefolkningen for at sikre, at der er bred lokal opbakning til at gå videre med oprettelsen.
  2. Miljøministeren udarbejder forslag til nationalpark. Forslaget skal bl.a. omfatte formål, afgrænsning og overordnede målsætninger for nationalparkens udvikling.
  3. Forslaget sendes til debat og høring i 16 uger, hvor lokalbefolkningen og hovedinteressenterne kan give deres mening til kende.
  4. Miljøministeren udsteder bekendtgørelse forudsat, at der er bred lokal opbakning. Når bekendtgørelsen træder i kraft, er nationalparken en realitet.

Læs om organisationen for en udpeget nationalpark

Hvad koster en nationalpark?

Prisen vil variere fra nationalpark til nationalpark, men under alle omstændigheder vil alle nationalparker årligt modtage et beløb fra staten.

Der findes ikke noget præcist beløb for, hvad det vil koste at drive og udvikle en nationalpark. Det skyldes ikke mindst, at beløbet vil være forskelligt for de enkelte områder. I forbindelse med debatfasen bliver informationer om de økonomiske rammer for den enkelte nationalpark udstukket.

Nationalparker på finansloven

På baggrund af de gennemførte pilotprojekter vurderes det, at de årlige administrationsomkostninger vil være 3-5 millioner kroner. Informationsvirksomhed og udviklingsprojekter vurderes at koste 5-10 millioner kr. årligt. Det eksakte beløb afhænger af flere faktorer, f.eks. størrelsen på nationalparken. 

Den enkelte nationalpark vil modtage en ”startkapital” fra staten. Den skal bruges til at komme i gang og til at udarbejde den første nationalparkplan . Herefter vil nationalparken få et årligt beløb på finansloven, som vil blive fastlagt ud fra nationalparkplanen.

Nationalparker har også mulighed for at skaffe supplerende midler fra tilskudsordninger, kommunale bidrag, partnerskaber m.m. Nationalparker kan desuden modtage arv og gaver.