Natur

Dyreliv

Af større dyr rummer Nordsjælland både krondyr, dådyr, rådyr og sikavildt samt ræv og grævling, som trives i de mange skovområder. Sortspætten høres jævnligt i skovene ligesom ravnenes kald er blevet mere og mere almindelige at høre.

Et stort antal musvåger lader sig se både i skovene og i det åbne land. Fiskeørn og havørn kan ses, men er ikke hverdagsbegivenheder, ligesom hvepsevåger og spurvehøge kan iagttages ved en vis tålmodighed. Gilbjerg hoved er i øvrigt et godt sted at observere fugletræk.

Nye søer og engarealer har bragt fremgang for grågæs, stære og viber i Nordsjælland og den gradvise forbedring af vandløbenes vandkvalitet tiltrækker isfugl og vandstær.

Opsætning af redekasser har hjulpet både stære, ugler og hvinænder. Faktisk så meget, at 90 procent af Danmarks bestand af ynglende hvinænder holder til i området omkring Gribskov. Det nytter altså at hjælpe naturen.

Svampe
Svampefloraen er også meget varieret i Nordsjælland med sjældne ridderhatte, adskillige stjernebolde, de smukke, men giftige fluesvampe og de gode spisesvampe: rørhatte og kantareller.

Planteliv

Nordsjælland indeholder et bredt spektrum af forskellige naturtyper, såvel lysåbne som træbevoksede og såvel våde/fugtige som tørre. De varierede jordbundsforhold giver en stor variation indenfor plantelivet. Fra den spæde vintergrønt og tørvemosens soldug, begge fra næringsfattige miljøer til majgøgeurten og engkabbelejen på den mere næringsrige jordbund. Nordsjællands skove rummer et meget stort antal arter, som er registreret på Rødlisten (liste over sjældne og truede planter). Flere steder i Gribskov vokser de meget sjældne plantearter Otteradet Ulvefod og Cypres-Ulvefod. Overdrev er ved at blive sjældne, og derfor er plantearter som Nikkende Kobjælde, Opret Kobjælde og Plettet Gøgeurt, som vokser der, også sjældne. Det eneste sted i Nordsjælland hvor Opret Kobjælde findes, er på overdrevet i Rusland.

Grundskudsplanterne Lobelia og Strandbo vokser i Gurre sø og er den eneste kendte forekomst øst for Storebælt, så der er både arter og naturtyper som er værd at bevare.