Fælles mål - Små alger - stor betydning

Standardside Generel information Borgere

Natur og teknik, arbejdsmåder og tankegange

  • planlægge og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter
  • vælge og bruge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven
  • indsamle, ordne og formidle resultater og erfaringer på forskellige måder
  • søge svar med udgangspunkt i førstehåndserfaringer

Biologi slutmål

  • kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser
  • kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme

Biologi trinmål

  • gøre rede for hovedtræk af fotosynteseprocessen og dens grundlæggende betydning i økosystemerne
  • beskrive udvalgte stoffers kredsløb i naturen