Fælles mål - Hvor mange forskellige planter?

Standardside Generel information Borgere

Biologi slutmål

  • kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser


Biologi trinmål

  • give eksempler på forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser
  • kende og beskrive udvalgte organismer og deres systematiske tilhørsforhold samt anvende begreber om livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse i forbindelse med forskellige typer af organismer
  • forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser
  • forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed


Natur/teknik trinmål

  • planlægge og gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter af mere systematisk karakter
  • sammenligne forskellige levesteder og forskellige planter og dyrs tilpasning