Fælles mål - Hvor mange bøgeblade?

Standardside Generel information Borgere

Natur og teknik, arbejdsmåder og tankegange

 • formulere relevante spørgsmål og opstille hypoteser
 • planlægge og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter
 • vælge og bruge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven
 • indsamle, ordne og formidle resultater og erfaringer på forskellige måder
 • søge svar med udgangspunkt i førstehåndserfaringer


Biologi slutmål

 • kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser
 • kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme


Biologi trinmål

 • gøre rede for hovedtræk af fotosynteseprocessen og dens grundlæggende betydning i økosystemerne
 • beskrive udvalgte stoffers kredsløb i naturen


Matematik slutmål

 • anvende tal i forskellige sammenhænge
 • bestemme størrelser ved måling og beregning
 • vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning.


Matematik trinmål

 • benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse